ما چه کسانی هستیم


.در ۸ مارس ۲۰۱۱ به مناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن تأسیس شد (IWP) سازمان قدرت بین المللی زنان

.به فعالیت در خصوص حقوق زنان و دختران جهان، حقوق برابر و فرصت های شغلی برابر برای زنان و مردان متعهد است (IWP) سازمان

 

.هدف ما نه تنها دفاع از حقوق برابر در آلمان، بلکه انتشار برابری در کشورهایی است که حقوق زنان، حمایت از کودکان و حقوق بشر نادیده گرفته می‌شود

 

.و تیمش تأسیس شد Kulturbrücke Hamburg e.V.  این نوآوری توسط هوروش پورکیان، مدیر موسسه غیر انتفاعی پل فرهنگی هامبورگ


ویدئو: تأسیس مؤسسه ی پیشگام << زنان جهان در قدرت >> در۸ مارس ۲۰۱۱


 

هوروش پورکیان در اولین راهپیمایی زنان و مهاجران سال ۲۰۱۷

 


مطالبات ما

.زنان جهان در قدرت، موارد نقض حقوق زنان در سراسر جهان را با تمرکز ویژه بر زنان ایران، روشن سازی می کند

 

.مجموعه ی ما در اپوزیسیون مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعال دارد

 

.نوآوری های پیشگام ما با تمرکزروی اسلام و سنت های آن برای پایان دادن به خشونت علیه زنان کار می کند. ما به جای احکام شرعی خواهان حقوق زنان هستیم

 

.مبارزات ما در جهت حقوق برابر برای همه مردم، صرف نظر از مذهب، جنسیت و رنگ پوست است

 

علاوه بر این، ما از جدایی دولت و دین حمایت می کنیم و از رهبران می خواهیم که قوانین شریعت را ممنوع کرده و مجازات و اعدام همجنس گرایان و مخالفان سیاسی را

.متوقف کنند


IWP مطالبات

                                

حقوق برابر برای زنان و دختران                                    حقوق زنان به جای بی عدالتی شرعی و شریعت               

                                                       

دستمزد برابر درمقابل کار برابر                                                   جایگاه شغلی و اجتماعی برابر

 

                                   ارزش گذاری درخور و شایسته برای کار خانگی و تربیت کودکان                                       عدالت جنسیتی

                                      

استقلال                                                                   حق انتخاب و تصمیم گیری       

 

                 انسجام                                                                             شکستن سکوت(#من_هم)                         

 

                                                                     همبستگی با زنان ایرانی علیه حجاب اجباری                                                جدایی دین از سیاست     

                                            

                                                           ممنوعیت کودک همسری                                                         حقوق بشر برای همه زنان جهان

                                                                                                               

  مبارزه با خشونت علیه زنان   

               


جهت گیری های ما

.زنان جهان در قدرت به طور ویژه سعی در جلب توجه جهان به نقض حقوق زنان در ایران را دارد و در جهت مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است

 

.فعالیت های ما برای پایان دادن به خشونت علیه زنان که به نام اسلام و سنت انجام می شود، مبارزه می کند و به جای «ظلم شرعی» خواستار حقوق زنان است

 

 .زنان جهان در قدرت از دادخواست فرانسوی "سر خود را آزاد نگه دار" حمایت می کند که برای ممنوعیت قانونی "روسری برای کودکان" مبارزه می کند

 

.ما برای حقوق برابر برای همه مردم، صرف نظر از هویت جنسی، گرایش جنسی، مذهب و رنگ پوست مبارزه می کنیم

 

علاوه بر این، زنان جهان در قدرت از جدایی دین از سیاست و لغو قوانین شریعت و همچنین توقف اعدام همجنس گرایان و زندانیان سیاسی در ایران و جاهای دیگر حمایت

.می کند


Kontakt

International Women in Power ist eine Initiative von:

 

Kulturbrücke Hamburg e. V.

Papendamm 23

20146 Hamburg

Tel. +49 40 37 51 73 73

Fax +49 40 37 51 73 76

info@kulturbrueckehamburg.de

Hourvash Pourkian vor einem Banner mit dem Text: "Frauen stärken Frauen".